32 Zasady KDP

 1. Katecheta prowadzący Katechezę Dobrego Pasterza powinien przede wszystkim mieć na uwadze dziecko, a w szczególności jego życie duchowe.
  • Katecheta obserwuje i analizuje podstawowe potrzeby dziecka, zwracając uwagę na to, w jaki sposób manifestują się one w danym wieku rozwojowym.
  • Katecheta wspólnie z dziećmi przeżywa doświadczenie religijne, zgodnie ze słowami Ewangelii: „Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się tak jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego” (Mt.18,3)
  • Katecheta troszczy się o zapewnienie dzieciom warunków koniecznych do doświadczania i doskonalenia ich życia duchowego.
 1. Mając na uwadze ten cel, katecheta przyjmuje wizję człowieka Marii Montessori, a co za tym idzie ukazaną przez nią postawę dorosłego wobec dziecka i przygotowuje „atrium”, czyli otoczenie, które powinno wspierać rozwój życia duchowego.
 2. W atrium tworzy się wspólnota, w której dzieci i dorośli razem doświadczają przeżyć duchowych, co ułatwia im funkcjonowanie w szerszych wspólnotach, takich jak rodzina, Kościół i inne grupy społeczne.
 • Atrium jest miejscem modlitwy, w którym praca i nauka naturalnie przeradzają się w medytację, modlitwę i kontemplację,
 • W atrium jedynym Nauczycielem jest Chrystus; zarówno dzieci, jak i dorośli przede wszystkim wsłuchują się w Jego Słowo, starając się zgłębić tajemnicę sprawowania liturgii.
 1. W atrium przekazywanie chrześcijańskiego przesłania ma charakter celebracji.
 • Katecheta nie jest nauczycielem. Nie może zapominać, że jedynym nauczycielem jest Chrystus
 • Katecheta zrzeka się wszelkich form kontroli (takich jak sprawdziany, testy, egzaminy, itp.) w duchu pokory wobec doświadczenia, którego owoce nie są zależne od niego/od niej.
 1. W atrium prezentowane są sprawdzone tematy, które dzieci przyjmowały z zaangażowaniem i radością. Tematy te zostały zaczerpnięte z Biblii oraz liturgii (modlitw i sakramentów), które są podstawowym źródłem tworzenia i podtrzymywania chrześcijańskiego życia na każdym etapie rozwoju, a przede wszystkim dają możliwość objaśniania i zaspokajania najistotniejszych potrzeb duchowych dziecka.
 2. Słowo Boże ma być głoszone w najbardziej obiektywny sposób, jak to możliwe. Słowa dorosłego nie mogą bowiem zakłócać komunikacji pomiędzy Bogiem, który mówi, a Jego stworzeniem, które słucha. Dorosły ma jedynie w dyskretny sposób wspomagać słuchanie słowa Bożego, zgodnie ze stwierdzeniem samego Jezusa: „Moja nauka nie pochodzi ode mnie, lecz od Tego, który mnie posłał” (J 7, 16)
 3. Katecheta wprowadza do katechezy tylko te tematy, które wynikają z istotnych i konkretnych potrzeb dzieci oraz ujawniają się podczas naszej pracy z nimi.
 4. Cotygodniowe spotkania w atrium powinny trwać przynajmniej dwie godziny. Niewielka część tego czasu często przeznaczona jest na prezentację, natomiast pozostałą część wypełnia praca własna dzieci.
 5. Zajęcia w atrium odbywają się zgodnie z rytmem roku liturgicznego, co pozwala zachować jedność z Kościołem powszechnym. W szczególnie intensywny sposób przeżywane są więc święta Bożego Narodzenia, Objawienia Pańskiego ( Epifanii), Wielkanocy oraz Zesłania Ducha Świętego.
 6. Na każdym z trzech poziomów wiekowych, centralnym punktem życia w atrium jest Eucharystia, sprawowana zgodnie z wyznaniem chrześcijańskim kościoła, w którym atrium się znajduje.
 7. Po dorocznej zapowiedzi celebracji Pierwszej Komunii Świętej, dzieci same wyrażają pragnienie i gotowość przystąpienia do sakramentu, które jednak rozeznawane są przy wsparciu rodziny, katechety i kapłana.
 8. Pierwszą Komunię poprzedza okres intensywnych przygotowań, podczas którego co tydzień odbywają się dodatkowe spotkania.
 9. Rekolekcje dla dzieci pierwszokomunijnych trwają przynajmniej cztery dni (od rana do wieczora), przy czym należy uwzględnić następujące kwestie:
 • Codzienną Eucharystię
 • Zapewnienie dzieciom wystarczającej ilości czasu na pracę z poznanym materiałem, bez wprowadzania nowych prezentacji.
 • Przedłużenie rekolekcji do wieczora dnia Pierwszej Komunii Świętej, aby uwaga dzieci nie została zbyt szybko oderwana od tego, czego doświadczyły.
 1. Celebracja pierwszej spowiedzi połączona jest z uroczystym przypomnieniem znaków chrzcielnych – światła i białej szaty. Jeśli w grupie są dzieci nie ochrzczone, w tym dniu zostanie im udzielony chrzest.
 2. W okresie poprzedzającym Pierwszą Komunię Świętą większa uwagę poświęcamy spotkaniom z rodzinami.
 3. W kolejnych latach po Pierwszej Komunii św. katecheza jest kontynuowana. Podczas spotkań w atrium powracamy do wprowadzonych wcześniej tematów i pogłębiamy je. Prezentujemy również nowe treści, które odpowiadają nowym potrzebom dzieci, charakterystycznym dla kolejnego okresu rozwojowego.
 4. Materiały w atrium są umieszczone tak, aby dzieci miały do nich dostęp. Praca własna z materiałami ułatwia dziecku przyswojenie zaprezentowanego tematu i refleksję nad nim.
 5. Materiały powinny być atrakcyjne dla dziecka, a jednocześnie muszą być wykonane „z umiarem” i ściśle łączyć się z prezentowanym tematem. Wykonując materiały, katecheta powstrzymuje się od dodawania zbytecznych ozdób, aby nie odciągały one uwagi dziecka od najważniejszych treści prezentowanego tematu. Innymi słowy, materiał powinien charakteryzować się ubóstwem formy i prostotą w ujmowaniu tego, co najistotniejsze, aby „przeświecało” przez nią bogactwo treści.
 6. Te same wskazówki (jak w puknie 18) odnoszą się do samego środowiska atrium. Katechezę Dobrego Pasterza można prowadzić w każdych warunkach społecznych i kulturowych.
 7. Materiały, które katecheta przygotowuje do atrium, powinny być wzorowane na materiałach pierwotnie opracowanych dla Katechezy Dobrego Pasterza. Ich wygląd jest wynikiem długotrwałej, wspólnej pracy katechetów, polegającej na obserwacji i eksperymentowaniu z różnymi materiałami i uwzględniającej potrzeby dzieci w poszczególnych fazach rozwoju.
 8. Materiały umożliwiają katechecie zajęcie właściwego mu „miejsca” „nieużytecznego sługi” ( Łk. 17,10). Określenie to oznacza, że katecheta ma pewne zadanie do wykonania i rolę do spełnienia, lecz wyniki jego działań w dużej mierze wykraczają poza to, co robi, ponieważ jedynym Nauczycielem jest Chrystus.
 9. Katecheci współpracują ze sobą w duchu jedności i harmonii, zgodnie z Bożym planem wspólnoty w historii zbawienia oraz motywem zjednoczenia, jednoznaczne wyrażonym w przypowieściach o Dobrym Pasterzu (J 10, 1 nn.) i o krzewie winnym (J 15, 1 i nn.). Hojnie dzielą się swoimi talentami i doświadczeniem dla dobra wszystkich.
 10. Postawa dorosłego powinna charakteryzować się pokorą wobec umiejętności dziecka, która umożliwia nawiązanie z nim właściwej relacji. Rozumiemy przez to poszanowanie osobowości dziecka oraz czekanie na moment, w którym ono samo pokaże, kim jest.
 11. Do zadań katechety należy:
 • Pogłębianie znajomości chrześcijańskiego przesłania poprzez poznawanie Biblii i liturgii oraz żywej tradycji Kościoła, w tym teologicznych, społecznych i ekumenicznych ruchów, które ożywiają współczesny Kościół.
 • Przygotowanie otoczenia (atrium) i utrzymywanie w nim porządku tak, aby sprzyjało skupieniu, kontemplacji i wyciszeniu zarówno dzieci, jak i dorosłych.
 • W miarę możliwości samodzielne wykonywanie materiałów oraz współpraca z innymi osobami w tych obszarach, które wykraczają poza jego umiejętności.
 1. Od katechety wymaga się własnoręcznego wykonywania materiałów, aby:
 • lepiej przyswoił sobie prezentowane treści;
 • zwalczał pośpiech, konsumpcjonizm, a nawet chęć nadmiernej „wydajności”;
 • dostosował się do rytmu pracy dziecka, a co za tym idzie – jak wierzymy – do sposobu działania Ducha Świętego;
 • dążył do zjednoczenia ciała, umysłu i ducha
 1. Podstawowym zadaniem, do którego zobowiązuje się katecheta, jest praca z dziećmi w atrium. Zobowiązanie to wymaga jednak również otwarcia się na potrzeby katechetów w ogóle, a także gotowości do pełnienia innych form posługi, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 2. Zadaniem Katechezy Dobrego Pasterza jest również umożliwienie osobom dorosłym dostrzeżenie ukrytego bogactwa dziecka, a przede wszystkim jego potencjału duchowego. Dzięki temu dorosły nabiera ochoty uczenia się od dzieci i służenia im. W tym zakresie należy kierować się następującymi, ogólnymi zasadami:
 • Katecheza Dobrego Pasterza nie dąży do sukcesu
 • jej celem nie jest podkreślenie swojego znaczenia, ani wywarcie wrażenia na ludziach (zob. Iz 10,33-11,10)
 • Jest wierna przesłaniu zawartemu w przypowieści o ziarnie gorczycy (zob. Mt 13, 31)
 • Solidaryzuje się z najmniejszymi w Kościele
 1. Katecheza Dobrego Pasterza w szczególny sposób docenia duchowe wartości dzieciństwa i pragnie wspomagać kształtowanie się świadomości, która jest ukierunkowana na tworzenie historii zbawienia w oparciu o sprawiedliwość i solidarność.
 2. Katecheza Dobrego Pasterza jest przeznaczona dla wszystkich chrześcijan, niezależnie od ich wyznania i sposobu zaangażowania w życie Kościoła.
 3. Katecheza Dobrego Pasterza jest posługą pełnioną w diecezji, a co za tym idzie prowadzona jest we wspólnocie z biskupem.
 4. Każde atrium korzysta z pomocy księdza, który zwraca uwagę na potrzeby dzieci, a w szczególności na ich możliwości duchowe; sprawuje dla nich Eucharystię i sakrament pojednania, postępując zgodnie z duchem Katechezy Dobrego Pasterza.
 5. Katecheza Dobrego Pasterza ma charakter eksperymentalny i jest nastawiona na nieustanne zgłębianie tajemnicy Boga i Jego przymierza z całością stworzenia.

(Tłumaczenie włoskiego z angielskiego: Zbigniew Kasprzyk, Korekta: Tatiana Jaroszyńska, 2017)

Kliknij tutaj aby przeczytać statut Consiglio w języku angielskim.